(0262) 3832809
(0262) 3862194

Thông báo đăng ký cây giống cà phê trồng tái canh vụ mùa 2020 – 2021

30/10/2020

Bà con lấy mẫu  đăng ký mua cây giống cà phê trồng tái canh năm 2021 tại đây: MAU DANG KY MUA CA PHE THEO NESTLE 2020

Bà con lấy mẫu  đăng ký mua cây giống cà phê trồng tái canh năm 2021 tại đây: MAU DANG KY MUA CA PHE THEO NESTLE 2020 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình cung cấp địa chỉ email và số điện thoại cho cơ quan cung cấp cây giống để thuận lợi cho việc liên lạc, trao đổi.

Ghi chú: Mỗi cá nhân chỉ đăng ký tối đa 2.000 cây/hộ và phải điền đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ và số điện thoại vào mẫu đăng ký.

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,